Markermeer-IJmeer
Markermeer-IJmeer
Markermeer-IJmeer

Conferentie Markermeer-IJmeer 2017

Op koers voor een veerkrachtig Markermeer-IJmeer

Het Markermeer-IJmeer is een uniek natuurgebied midden in de Noordvleugel van de Randstad. Overheden en bedrijven werken samen om het gebied veerkrachtiger en duurzamer te maken. Dit om toekomstige veranderingen in klimaat op te kunnen vangen en om economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Op 9 november van 13.00 uur tot 16.30 uur organiseert de Stuurgroep Markermeer-IJmeer deze conferentie. Deze middag worden betrokkenen bij het Markermeer-IJmeer gebied bijgepraat over ontwikkelingen en projecten.

Panorama Markermeer-IJmeer

Er wordt volop gewerkt aan de realisatie van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem in het Markermeer-IJmeer. Er zijn diverse beelden voor het Markermeer-IJmeer. Nieuwe inzichten en lopende trajecten/projecten dragen hier op verschillende manieren aan bij.

In het Panorama komen deze beelden en projecten samen. Het Panorama geeft richting en dient als kompas voor toekomstige ontwikkelingen. Niet alleen voor beleidsmakers en belangengroepen maar ook voor bewoners en gebruikers van het gebied.

 

Met de methode ontwerpend onderzoek en door een kwalitatief onderzoek onder omwonenden van en bezoekers aan het gebied is het Panorama tot stand gekomen.

Het Panorama bestaat uit een atlas van het Markermeer-IJmeergebied en het geeft een toekomstbeeld van inzichten en gebruiks- en beleidsambities.

 

Projecten

Aan het gesprek over de projecten nemen de projectleiders deel van de projecten Marker Wadden, Versterking Houtribdijk, Markermeerdijken en  Pre-verkenning IJsselmeer.

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt vindt u stands over:

 • Panorama Markermeer-IJmeer
 • Metropool Regio Amsterdam
 • Versterking Markermeerdijken
 • Versterking Houtribdijk (inclusief Ecoshape)
 • Verkenning Ecologische Maatregelen Markermeer
 • Marker Wadden
 • Nationaal Park Nieuw Land
 • Natura 2000 beheerplan
 • Pre-verkenning IJsselmeergebied
 • Kaderrichtlijn water (KRW)
 • Monitoringsimpuls Markermeer-IJmeer
 • Dijkversterking Marken
 • Koopmanspolder
 • Nieuw Peilbesluit
 • Verbinding Oostvaardersplassen-Markermeer (Life IP)
 • Waterrecreatievisie provincie Noord-Holland
 • Kustvisie Lelystad 2030
 • Kennis en Innovatie Marker Wadden (KIMA)
 • Gebiedsagenda 2050
 • Modellen voor integrale effectbeoordeling waterbeweging, slib, waterkwaliteit en ecologie Markermeer-IJmeer
Cookie-instellingen